Bhikkhunis International Buddhist Magazine – November 2020